Calefacció sostenible (II)
La calefacció per geotèrmia és un sistema de gran eficiència la implementació de la qual va en augment. Encara que la seva instal·lació té un cost elevat, l'estalvi energètic que suposa s'ho mereix. Requereix realitzar una perforació en el terreny a una certa profunditat depenen de la composició del sòl o de si existeixen aigües freàtiques.
Comporta l' instal·lació d'un doble tub per on circula un líquid que s'escalfa a la temperatura del sol. Va vinculat a una bomba de calor, aparell capaç de produir calor amb gran eficiència, que a la vegada es connecta al sistema de radiació del calor que s'hagi escollit. La bomba de calor equival a una caldera, i a més de amb geotèrmia pot funcionar amb aire, el que es denomina aerotèrmia; encara que el rendiment en aquest cas és menor.

La cogeneració és un altre sistema de produir energia amb eficiència que avui dia s'està estenent. Consisteix en un aparell equivalent a una caldera, però sense flama, amb un motor de combustió que produeix electricitat. El calor que rebutja (2/3) s'aprofita per calefacció. Només surt a compte quant l'electricitat produida pot vendre's a la xarxa. 

Un altre combustible alternatiu per alimentar una caldera són el biogàs i biodiesel. Actualment també s'investiga l'hidrogen. No hi ha que oblidar que tant calderes, bombes de calor com acumuladors van connectats a la xarxa elèctrica. 

Comentaris