La casa ecològica


                                Casa ecològica de AKA Arquitetti


Quin són els criteris que ens poden definir que una casa sigui ecològica?

En la comunicació, presentada en l'últim Contart dintre de l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, els seus autors es donen les claus per aconseguir-ho. Defensen una construcció realitzada amb materials de procedència local, de baix cost energètic i el més naturals possibles. Aquí  us fem un petit resum del que es publica a la revista CERCHA (juny 2011).

Els materials que es poden considerar sostenibles són aquells que necessiten poca energia en la seva fabricació i en la utilització de la qual en la construcció de l'habitatge, per les seves qualitats intrínseques,evita la contaminació, respecte la salut dels seus habitants i són biodegradables, reutilitzables o reciclables.

Es donarà prioritat a la utilització de materials de  procedència local i de baix cost energètic, procurant que tingui característiques biòtiques:
·         Seran naturals i poc elaborats
·         Seran saludables, lliures de toxicitat o radioactivitat
·         Seran perdurables
·         Seran reciclables
·         Seran higroscòpics, contribuint a equilibrar l’ humitat de l'aire interior, disminuint els canvis
·         Seran transpirables,permeables al vapor d'aigua i a l'aire, d'aquesta forma ens permetrà la regulació de la humitat, permetent a l'edifici que respiri.
Entre els materials de construcció que es poden utilitzar per a la construcció d'una casa sostenible o ecològica estan:

·         La fusta, sempre que estigui lliure de tractaments tòxics i procedeix d'una gestió forestal sostenible. Utilitzada ecològicament,té unes característiques tècniques i biològiques excepcionals: calor,vitalitat, olor agradable,resistent, elàstica, lleugera, amb poca conductivitat, aïllant tèrmic i acústic,etc.
·         El guix natural i la cal, que són materials amb moltes aplicacions i amb excepcionals propietats biòtiques.
·         L'argila cuita per totxos,teules,blocs,lloses,revestiments,etc, sempre que la cocció es realitzi a temperatura inferior a 950º per conservar la qualitat de la terra: higroscopicitat, aïllament, baixa radioactivitat i molt bona inèrcia tèrmica (capacitat d'emmagatzemar calor o fred)
·         El bioformigó, elaborat amb ciments de categoria A1, per el seu baix contingut en escòries.
·         La llana de roca per aïllament
·         L'arlita per aïllament
·         El suro aglomerat és un producte natural que té excel·lents prestacions com aïllant tèrmic i acústic
·         Panell aïllant de cànem, aïllant tèrmic porós.
·         Pintures al silicat

·         Per les instal·lacions de lampisteria, sanejament i electricitat s'aplicarà el polipropilè, polibutilè, i polietilè, que són la millor opció en front a altres materials com el PVC,fibrociment,coure,plom,etc.

Comentaris