Que és la categorització per espigues?

La categorització per espigues és una eina pensada pels establiments de Turisme Rural que permet millorar la identificació pel seu usuari o client potencial i identificar les característiques i serveis que es presten.
El Model de categorització per espigues dels establiments de turisme rural  (CaTR) gira al voltant de dos eixos principals:
1.- La voluntarietat: El model CaTR és d’adscripció voluntària.
L’accés a una categoria concreta és una decisió lliure del titular de l’establiment de turisme rural, motivada per uns objectius de millora qualitat, promoció i major identificació i presència en el mercat, però en cap cas com un requisit de legalitat de l’establiment. Les condicions normatives de funcionament dels establiments de turisme rural a Catalunya continuen regides pel Decret 183/2010, de 23 novembre, pel que es regula els establiments de turisme rural són d’obligat compliment, sempre i en tot cas.
En aquest sentit, els establiments de turisme rural que vulguin obtenir una categoria determinada hauran d’acreditar el compliment de tots els paràmetres normatius definits en l’esmentat decret.

2.- La corresposabilitat público-privada en la definició i gestió del model: El model CaTR és el resultat de l’esforç conjunt de la Direcció general de Turisme i les dues entitats més representatives del sector del turisme rural català, TURALCAT i CONCATUR, amb l’assessorament tècnic extern de la catedràtica de l’UAB, Gemma Cànoves.

El model de categorització dels establiments de turisme rural de Catalunya (CaTR): trets bàsics

Els paràmetres definitoris de cadascuna de les cinc categories en què s’estructura el model CatR agrupen les característiques següents:
  • entorn de la casa i edificació
  • estances interiors
  • de l'espai exterior
  • mobiliari i dotació de la casa
  • condicions de comercialització
  • serveis que s'ofereixen al visitant allotjat (restauració,acollida,salut...)
  • activitats culturals, el medi natural, familiars o d'agroturisme que s'ofereixen al visitants allotjat.

Adscripció al CaTR 

5 categories